Owners:
Kathie & Bill Norelli,
Massachuettes USA
Tiarra Borzoi